Мисия на неправителствената организация

Средства за постигане целите на Фондацията  
Средствата, с които Фондацията ще постига своите цели, са:  
- организиране на дейности за спасяване на културно-исторически и природни обекти;  
- провеждане на национални, регионални и местни кампании за набиране на средства за реставрация, съхраняване и популяризиране на културно-исторически паметници и природни забележителности;  
- установяване и поддържане на контакти с български, европейски и други организации със сродни цели;  
- експертни изследвания за културно-историческото наследство и природно богатство;  
- издателска и информационна дейност;  
- провеждане на конгреси, конференции, семинари, дискусии, фестивали, форуми;  
- участие в български и международни програми и проекти;  
- създаване на временни или постоянни структури за реализирането на тези дейности;  
- други подходящи форми за постигане основните цели на Фондацията.

Цели на организацията

Основни цели на Фондацията  
- да работи активно и да съдейства за издирването, съхраняването, консервацията, реставрацията и социализацията на паметници на културата;  
- да съдейства на държавни и местни институции за съхраняване и опазване на българското културно-историческо наследство и природно богатство;  
- да запознава българската общественост с културно-историческо наследство и природно богатство на страната и съдейства за неговото опазване и съхраняване за поколенията;  
- да популяризира българското културно-историческо наследство и природно богатство в Европа и света и съдейства за развитие на културен, геотуризъм и други форми на алтернативен туризъм;  
- да насърчава научните изследвания и проучвания на българското културно-историческо наследство и природно богатство;  
- да съдейства и информира българската научна и културна общественост за проблемите на мултикултурните общества в условията на глобализация;  
- да реализира проекти, насочени към съхраняване и популяризиране на българското културно-историческо и природно богатство и културните коридори в Югоизточна Европа, като подпомага и други организации в тази област;  
- да насърчава и да подпомага интегрирането на хора в неравностойно положение от всички възрастови групи чрез дейности, свързани с опазването и популяризирането на културно-историческото наследство и природно богатство.  
-да учредява и подпомага младежки организации и акции, свързани с опазването на наследството и неговата социализация чрез дейности, свързани с участието на ученици, студенти и младежи, проявяващи интерес към културното и природното наследство на България.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info